f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบ้านโคก และหมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น
ลงวันที่ 15/05/2563

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
     นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 และคณะ ร่วมออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หมวดทางหลวงบ้านโคก และหมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น สืบเนื่องจากผลพวงของพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2563
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของแต่ละหมวดทางหลวงในสังกัด ได้อุทิศเวลา แรงกาย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และต่อเนื่องเป็นเวลาร่วมสัปดาห์
หมุนเวียนออกให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ทั้งนี้ นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อมคณะ จึงได้ออกตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจและติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบถุงปันน้ำใจให้กับ เจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


'