f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงได้รับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด กม.๔๑+๓๗๓ – กม.๔๓+๖๐๐ ซึ่งเป็นสายทางในผ่านย่านชุมชนสองข้างทาง
ลงวันที่ 08/12/2565

ระชุมชี้เเจงโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ มอบหมาย นายสุรเชษฐ ขวดหรีม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายไพรฑูรย์ เขตจัตตุรัส หมวดทางหลวงท่าปลา นายช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงได้รับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๕ ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด กม.๔๑+๓๗๓ – กม.๔๓+๖๐๐ ซึ่งเป็นสายทางในผ่านย่านชุมชนหนาแน่นสองข้างทาง ร่วมบูรณสการกับทางผู้ใหญ่บ้าน การประปาส่วนภูมิภาค

โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลผาเลือด เป็นประธาน ในการประชุมชี้เเจงโครงการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางครั้งนี้ ณ วัดห้วยเจริญ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


'