f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 03/11/2561

ประเภทบุคลากร

จำนวน

ข้าราชการ

21

ลูกจ้างประจำ

22

พนักงานราชการ

18

ลูกจ้างชั่วคราว

161

รวมทั้งสิ้น

222


'