f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 558/60/64/163 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2564 558/40/64/138 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงและเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงในสังกัดแขวงทางฯ ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 588/ม.2/39/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.297+580-กม.302+617 (เป็นตอนๆ) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/10/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.76+800-กม.77+220 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/9/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.345+850-กม.353+290 (เป็นตอนๆ) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/11/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/21/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/20/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.31+585 - กม.32+635 (เป็นตอน ๆ) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/7/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.17+575 - กม.18+523 (เป็นตอน ๆ) ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวังอุตรดิตถ์ 08/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/6/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.3+160 - กม.5+880 (เป็นตอน ๆ) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/5/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง สาย117ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม343+435-กม344+700,สาย1045ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม8+873-กม31+000 ,สาย1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม28+245-กม32+900 และ สาย1268ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม119+300-กม120+637 26/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/455/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+835 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/425/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 5 ระหว่าง กม.301+210 - กม.301+845 และ กม.318+265 - กม.319+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/435/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.119+300 - กม.121+057 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/422/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 148 รายการ