f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 15/11/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/323/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/292/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 25/10/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/293/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 (RT) 26/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/223/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 26/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/220/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 26/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/222/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 26/09/2565 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/221/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.12+541 - กม.13+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5.1/264/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5.1/265/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.41+373 - กม.43+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5.1/266/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.54+165 - กม.55+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/09/2565 สทล.5.1/267/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.56+868 - กม.59+815 ปริมาณงาน 24,990 ตร.ม. 19/09/2565 สทล.5.1/270/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.7+225 - กม.9+320 ปริมาณงาน 25,730 ตร.ม. 19/09/2565 สทล.5.1/272/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.42+800 และกม.47+500 - กม.49+200 ปริมาณงาน 25,800 ตร.ม. 19/09/2565 สทล.5.1/273/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.21+910 - กม.26+000 และ กม.45+150 - กม.45+625 ปริมาณงาน 29,084 ตร.ม. 19/09/2565 สทล.5.1/274/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 123 รายการ