f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/21/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 21/01/2564 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/20/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง สาย117ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม343+435-กม344+700,สาย1045ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม8+873-กม31+000 ,สาย1163 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม28+245-กม32+900 และ สาย1268ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม119+300-กม120+637 26/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/455/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+835 - กม.14+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/425/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 5 ระหว่าง กม.301+210 - กม.301+845 และ กม.318+265 - กม.319+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/435/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.119+300 - กม.121+057 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/422/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.376+050 - กม.379+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.) 16/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/428/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.304+100 - กม.307+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,524 ม.) 09/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/410/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.367+250 - กม.373+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,856 ม.) 09/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/407/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.367+250 - กม.373+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,856 ม.) 06/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/407/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.304+100 - กม.307+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,524 ม.) 06/11/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/410/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+063 - กม.4+575 ปริมาณงาน 54,144 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/782/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.5+540 - กม.7+900 และ กม.10+200 - กม.13+366 ปริมาณงาน 33,196 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/781/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.294+700 - กม.297+692 , กม.300+687 - กม.301+895 และ กม.307+950 - กม.308+790 ปริมาณงาน 49,365 ตร.ม 05/11/2563 สทล.5.1/780/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.123+575 - กม.124+454 และ กม.124+848 - กม.128+565 ปริมาณงาน 27,576 ตร.ม. 05/11/2563 สทล.5.1/779/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 96 รายการ