f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 172 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 558/60/64/164 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 558/30/64/39 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 558/60/64/163 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 558/45/64/162 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 1268 หมายเลขควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.128+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2564 558/-/64/29 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 558/60/64/161 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 558/60/64/161 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 558/30/64/159 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2564 558/50/64/160 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 558/60/64/158 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,185 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 558/35/64/157 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 558/35/64/156 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2564 558/60/64/154 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 190 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2564 558/60/64/153 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2564 558/45/64/151 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 841 รายการ