f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+430 - กม.19+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,010 ตร.ม.) 21/11/2565 E.อต.2/23/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+884 - กม.32+422 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,964 ม.) 31/10/2565 E.อต.2/22/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.100+000 - กม.100+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 31/10/2565 E.อต.2/21/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 คค.06034/พ.4/1/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.2+535 - กม.3+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 E.อต.2/20/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.37+735 - กม.38+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 E.อต.2/19/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 30/09/2565 E.อต.2/18/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 30/09/2565 E.อต.2/17/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 30/09/2565 E.อต.2/16/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 (RT) 30/09/2565 E.อต.2/15/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+500 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 E.อต.2/14/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ-ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+984, กม.24+400-กม.24+629, กม.25+700-กม.25+925, กม.30+500-กม.30+720 และ กม.33+000-กม.33+105 ปริมาณงาน 1 ตร.ม. 28/09/2565 E.อต.2/13/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.12+541 - กม.13+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 E.อต.2/12/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 E.อต.2/11/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.41+373 - กม.43+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 E.อต.2/10/2566 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ