f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 25/03/2564 อต.2/ม.2/37/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อการค้า การลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย1268 ตอน 0200 ตอนนาเจริญ-ปางไฮ กม.115+900-กม.119+387 17/03/2564 อต.2/ม.2/36/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 03/03/2564 อต.2/ม.2/35/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 03/03/2564 อต.2/ม.2/34/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.76+800-กม.77+220 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 อต.2/ม.2/33/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.345+850-กม.353+290 (เป็นตอนๆ) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 อต.2/ม.2/32/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.297+580-กม.302+617 (เป็นตอนๆ) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 อต.2/ม.2/31/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 อต.2/ม.2/30/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด-ปากนาย ตอน1 ระหว่าง กม86+175-กม86+400,กม87+675-กม88+325,กม89+090-กม90+050,กม91+950-กม92+076,กม.93+375-กม93+725,กม98+419-กม98+750,กม.99+037-กม100+850และ กม101+135-กม101+218 21/01/2564 อต.2/ม.2/29/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 อต.2/ม.2/28/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัย - น้ไปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 อต.2/ม.2/28/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.294+700 - กม.297+692 , กม.300+687 - กม.301+895 และ กม.307+950 - กม.308+790 ปริมาณงาน 49,365 ตร.ม. 14/01/2564 อต.2/ม.2/21/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.123+575 - กม.124+454 และ กม.124+848 - กม.128+565 ปริมาณงาน 27,576 ตร.ม. 14/01/2564 อต.2/ม.2/19/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+286 - กม.24+400 และ กม.24+629 - กม.25+700 ปริมาณงาน 11,273 ตร.ม. 14/01/2564 อต.2/ม.2/17/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 อต.2/ม.2/27/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ