f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64027006069
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อการค้า การลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย1268 ตอน 0200 ตอนนาเจริญ-ปางไฮ กม.115+900-กม.119+387
งบประมาณ 47,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง 17/03/2564 14/08/2564
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ