f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 07/04/2564 12,602.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 25/03/2564 2,485,416.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 499,511.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2564 239,209.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/03/2564 45,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 23,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ 24/03/2564 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อการค้า การลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย1268 ตอน 0200 ตอนนาเจริญ-ปางไฮ กม.115+900-กม.119+387 17/03/2564 47,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/03/2564 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,331 ต้น 16/03/2564 2,485,416.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2564 363,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อตู้เซฟตี้ 100 แอมป์ ขนาด 600 โวลท์ จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2564 137,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/03/2564 92,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,071 รายการ