f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 28/01/2564 9,993,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงและเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงในสังกัดแขวงทางฯ ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 26/01/2564 21,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.297+580-กม.302+617 (เป็นตอนๆ) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 477,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.76+800-กม.77+220 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.345+850-กม.353+290 (เป็นตอนๆ) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/01/2564 479,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2564 6,267.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2564 10,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2564 6,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 25/01/2564 55,508.82 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 713,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณะการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.111+400-กม.115+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 49,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.5+540 - กม.7+900 และ กม.10+200 - กม.13+366 ปริมาณงาน 33,196 ตร.ม. 14/01/2564 15,969,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,107 รายการ