f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.78+325 - กม.82+600 ปริมาณงาน 29,925 ตร.ม. 14/01/2564 15,485,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+063 - กม.4+575 ปริมาณงาน 54,144 ตร.ม. 14/01/2564 15,001,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.55+000 - กม.59+500 ปริมาณงาน 42,042 ตร.ม. 14/01/2564 14,550,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 2 ระหว่าง กม.69+793 - กม.70+443 และ กม.70+733 - กม.72+670 ปริมาณงาน 23,831 ตร.ม. 14/01/2564 11,614,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+455 - กม.2+864 , กม.6+883 - กม.7+943 , กม.8+910 - กม.11+564 และ กม.11+900 - กม.12+000 ปริมาณงาน 28,246 ตร.ม. 14/01/2564 10,108,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+004.921 - กม.311+123.921 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปรับปรุงทางหลวง สาย117ตอน น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.343+435-กม.344+700,สาย1045ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+873-กม.31+000 (เป็นตอนๆ),สาย1163ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม.28+245-กม.32+900 และสาย1268ตอน นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.119+30-กม.120+637 14/01/2564 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.3+160 - กม.5+880 (เป็นตอน ๆ) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/01/2564 478,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.31+585 - กม.32+635 (เป็นตอน ๆ) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/01/2564 477,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.17+575 - กม.18+523 (เป็นตอน ๆ) ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/01/2564 474,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด-ปากนาย ระหว่าง กม.61+250-กม.63+300 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร 21/01/2564 9,993,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างก่อสร้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 21/01/2564 9,995,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2564 24,984.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/01/2564 7,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 22,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,107 รายการ