f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 229,290.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 67,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+780 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2564 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด-ปากนาย ตอน1 ระหว่าง กม86+175-กม86+400,กม87+675-กม88+325,กม89+090-กม90+050,กม91+950-กม92+076,กม.93+375-กม93+725,กม98+419-กม98+750,กม.99+037-กม100+850และ กม101+135-กม101+218 21/01/2564 19,356,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 68,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัย - น้ไปาด ระหว่าง กม.311+500 - กม.318+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 68,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ระหว่าง กม.294+700 - กม.297+692 , กม.300+687 - กม.301+895 และ กม.307+950 - กม.308+790 ปริมาณงาน 49,365 ตร.ม. 14/01/2564 14,033,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.123+575 - กม.124+454 และ กม.124+848 - กม.128+565 ปริมาณงาน 27,576 ตร.ม. 14/01/2564 10,646,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+286 - กม.24+400 และ กม.24+629 - กม.25+700 ปริมาณงาน 11,273 ตร.ม. 14/01/2564 6,132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.345+850-กม.353+290 (เป็นตอนๆ) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 28/01/2564 479,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.297+580-กม.302+617 (เป็นตอนๆ) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 28/01/2564 477,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.76+800-กม.77+220 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 28/01/2564 496,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/01/2564 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบพัฒนาจังหวัด) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.127+400-กม.130+265 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 2.865 กิโลเมตร 28/01/2564 9,995,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,107 รายการ