f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,840 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 75,726.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 161,828.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,840 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 161,828.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 12,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2564 71,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/02/2564 14,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ-ปางไฮ ระหว่าง กม.76+800-กม.77+220 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ำปาด-นาไพร ระหว่าง กม.345+850-กม.353+290 (เป็นตอนๆ) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 479,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน-น้ำปาด ระหว่าง กม.297+580-กม.302+617 (เป็นตอนๆ) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 477,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2564 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2564 16,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2564 17,109.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/02/2564 6,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 04/02/2564 9,207.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 02/02/2564 45,649.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,107 รายการ